Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
608556325 736605613 biuro@ingar.pl pl / PLN
Język
Waluta
darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł brutto
darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł brutto
elektronarzędzia
elektronarzędzia
narzędzia ogrodowe
narzędzia ogrodowe
narzędzia pomiarowe
narzędzia pomiarowe
oświetlenie
oświetlenie
zestawy narzędzi ręcznych
zestawy narzędzi ręcznych

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Właścicielem sklepu internetowego działającym pod adresem www.ingar.pl jest Ingar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 70/4, 75-137 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884732.
Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza pełną akceptację postanowień regulaminu.

§2

Definicje

Sprzedawca – Ingar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Szczecińska 70/4, 75-137 Koszalin, NIP 6692560444, REGON 388199593.
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ingar.pl.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Konto - konto klienta w Sklepie, służące do składania zamówienia.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

§3

Rejestracja konta

Zamówienia składane są przez witrynę sklepu internetowego poprzez konto klienta.
Zakładanie konta jest bezpłatne.
Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Klienta. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres do doręczeń
Login i hasło
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§4

Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,
zalogować się do Konta,
wybrać towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,
wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
zaznaczyć pole „Kupuję i płacę”.
Warunkiem realizacji każdego z zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co oznacza zawarcie umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
Na adres e-mail podany podczas rejestracji, wysłana jest wiadomość z dokładną specyfikacją każdego zamówienia, łącznie z kosztami przesyłki.
O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz jego aktualnym statusie, klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość, wyłącznie poprzez kontakt ze Sklepem na adres e-mail biuro@ingar.pl do momentu przekazania zamówienia do doręczenia.

§5

Płatność

W sklepie internetowym za dokonane zamówienia obowiązują płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu Polcard lub/i za pośrednictwem serwisów o podobnej funkcjonalności co Polcard
Klient w momencie dokonania zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za towar z góry, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostawy i każdorazowo jest informowany o kosztach dostawy.
W przypadku trudności związanych z realizacją zamówienia (np. dłuższy brak towaru w magazynie) Klient jest bezpośrednio informowany o tym fakcie, jak również związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na wydłużenie czasu realizacji, może on całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas samej realizacji.
W szczególnych przypadkach na realizację zamówienia obsługa Sklepu Internetowego zastrzega sobie 14 dni roboczych. O tego typu sytuacji Klient jest na bieżąco informowany.
Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura VAT).
Obsługa Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej, wycofania z oferty sprzedaży niektórych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.
Dostawy przesyłek realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej/paczkomatów/poczty polskiej.

§6

Zwroty i reklamacje

Poniższe postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji dotyczącej towaru w oparciu o rękojmię stosuje się do klientów, będących konsumentami oraz osobami fizycznymi dokonującymi zamówienia bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy zamówienie nie posiada dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na swój koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca towaru w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar z wadą na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru z wadą na wolny od wad lub usunięcia wady. Proporcja ceny obniżonej do ceny wynikającej z umowy sprzedaży powinna być taka, jak proporcja wartości rzeczy z wadą do rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany towaru z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
żądania wymiany towaru z wadą na towar wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar z wadą na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamacje lub oświadczenia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przesyłać można listem poleconym na adres Sprzedawcy lub email biuro@ingar.pl
Reklamacja powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis wady.
Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania reklamacji oraz ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
Formularz zwrotu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.

§7

Dane osobowe Klienta

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki